Värdegrund

Ringarens förskolas värdegrund

Våra 4 värdegrundsbegrepp är trygghet, delaktighet, kommunikation och samarbete. Begreppen hänger ihop och förutsätter varandra. Värdegrunden omfattar alla som är involverade i förskolans verksamhet – barn, bild på värdegrundenvårdnadshavare, pedagoger och annan personal.

 

Trygghet

Vi skapar trygga relationer och erkänner alla.

Varje barn ska få uppleva tillfredställelse att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång till gruppen.

PDK:n är ett verktyg som ska användas som ett underlag för värdegrundsarbetet och för att följa upp och utvärdera det arbetet.

 

Delaktighet

Vi strävar efter att arbeta om, för och genom demokrati.

Allas rätt att vara delaktig – att bli sedd och komma till tals.

Vi skapar förutsättningar för ansvar och inflytande.

 

Kommunikation

Alla har rätt till språk och kommunikation.

Vi arbetar med många olika uttrycksformer och alternativa kommunikationsverktyg för att skapa förutsättningar för kommunikation och samspel.

I mötet med vårdnadshavare för vi samtal om barnets trivsel, utveckling och lärande.

 

Samarbete 

Trygga relationer skapar förutsättningar för ett förtroendefullt och nära samarbete med vårdnadshavarna.

Vi arbetar med kollegialt lärande och vi tar tillvara på allas kompetenser och styrkor.

Vi arbetar aktivt med att skapa en samsyn vad gäller barn och kunskap samt ett gemensamt förhållningssätt bland pedagogerna.

Varje individ är en tillgång för gruppen.

Vi är anpassningsbara, flexibla och hjälpsamma i vårt arbete.

Uppdaterad: