Verksamhet och pedagogik

Förskolan inspirerar barnen med inbjudande och stimulerande lärmiljöer. Vi erbjuder material som utmanar barnens fantasi och kreativitet. Det finns plats för nyfikenhet och utforskande samt avskildhet och eftertanke. Utgångspunkten är det kompetenta barnet.bild på det kompetenta barnet

Vi arbetar projekterande vilket innebär att pedagoger och barn gemensamt experimenterar och utforskar utifrån tankar, frågor och hypoteser. Dessa får vi fatt på genom reflektion där barnens intressen och erfarenheter tillsammans med styrdokumenten skapar projektet. Genom pedagogisk dokumentation får vi syn på de aktiviteter och reflektioner som skapar olika slags lärprocesser hos pedagoger och barn. HUR lär vi oss? Vi får även fatt i hur vi går vidare och vilka aktiviteter vi vill erbjuda för fortsatt reflekterande och utforskande. Vi lyssnar och observerar på VAD barnen uttrycker och intresserar sig för. Dessa didaktiska frågor kopplat till läroplanen skapar tydlighet VARFÖR vi ska lära oss detta.

 

Språket är en viktig del i verksamheten där pedagogerna använder ett rikt, beskrivande och välutvecklat språk som utmanar barnen.

Vi vistas utomhus varje dag för att tillgodose barnens behov av fysisk aktivitet och ökar därmed barnens välbefinnande.