Verksamhet och pedagogik

Ringarens förskola består av tre block samt en mobil enhet (förskolebuss): Capella, Mars, Castor och Nova

Förskolan inspireras av Reggio Emilia med inbjudande och stimulerande miljöer. Vi erbjuder material som utmanar barnens fantasi och kreativitet. Det finns plats för nyfikenhet och utforskande samt avskildhet och eftertanke. Utgångspunkten är det kompetenta barnet.

Språket är en viktig del i verksamheten där pedagogerna använder ett rikt, beskrivande och välutvecklat språk som utmanar barnen. Undervisningen sker på både svenska och engelska.

Vi vistas utomhus varje dag för att tillgodose barnens behov av fysisk aktivitet och ökar därmed barnens välbefinnande.

Förskolan har en mobil enhet, förskolebuss som är en avdelning. Bussen rymmer en barngrupp på cirka 20 barn i åldrarna 4-5 år. Dagen börjar och slutar på Ringarens förskola. Den mobila verksamheten bedrivs mellan 9.00–15.00 och restiden är cirka en halvtimme till och från resmålen.
Maten som serveras följer kommunens matsedel och lagas av vår kock Kerstin. Bussen reser till ett bestämt resmål varje dag och barn samt pedagoger är ute hela dagen. Det kan vara skogen, bondgården eller någon annan spännande och lärorik miljö. På det viset blir varje dag ett nytt äventyr. Barnen upptäcker och utforskar naturen tillsammans med sina pedagoger. Besök på museum och andra spännande utflyktsmål möjliggörs på ett enkelt sätt med den mobila förskolan.
På vår mobila avdelning arbetar Arne som är förskollärare samt barnskötarna Birgitta och Maria.
Bussarna körs av utbildade förare och alla barn är bältade i barnstolar under färd.

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan Lpfö 98, reviderad 2016.

English

Ringaren has three departments and a mobile unit (Preschool bus): Capella, Mars, Castor and Nova.

The preschool is inspired by Reggio Emilia with inviting and stimulating environments. We offer material which challenges the children’s imagination and creativity. There is room for curiosity and exploring as well as seclusion and afterthought. The starting point is the competent child.

Language is an important part of the preschool where the teachers use a rich, describing and enhanced language to challenge the children. We speak both Swedish and English.

We are outdoors every day to cater for the children’s need of physical activity and thereby we increase the child’s well-being.

From the autumn of 2018 we will have a preschool bus at Ringarens preschool.
Playful learning in a learning city.
The bus accommodates approximately 20 children aged between 4-5 years. Their day begins and ends at Ringarens preschool.
The mobile preschool is conducted between 9.00-15.00 and the travel time to and from the travel destinations is approximately half an hour.
The food served on the bus is from the municipality's lunch menu and is prepared by our chef Kerstin.

The bus travels to a specific destination every day and children and educators are out all day. It may be the forest, the farmhouse or any other exciting and educational environment. In this way, every day is a new adventure.
The children discover and explore nature together with their educators. Visiting museums and other exciting excursions are easily attended by the mobile preschool.

The 3 people working on our mobile preschool bus is: Arne, he is a preschool teacher and works together with two other pedagogues called Birgitta and Maria.

The buses are driven by qualified drivers and all children will have child seats and seatbelts whilst traveling.

We follow the national preschool curriculum for Sweden, Lpfö 98, revised 2016.