Verksamhet och pedagogik

Ringarens förskola består av två hemvister: Mumin och Mymble.

Förskolan inspireras av Reggio Emilia med inbjudande och stimulerande miljöer. Vi erbjuder material som utmanar barnens fantasi och kreativitet. Det finns plats för nyfikenhet och utforskande samt avskildhet och eftertanke. Utgångspunkten är det kompetenta barnet.

Språket är en viktig del i verksamheten där pedagogerna använder ett rikt, beskrivande och välutvecklat språk som utmanar barnen. Undervisningen sker på både svenska och engelska.

Vi vistas utomhus varje dag för att tillgodose barnens behov av fysisk aktivitet och ökar därmed barnens välbefinnande.

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan Lpfö 98, reviderad 2016.

English

Ringaren has two departments: Mumin and Mymble.

The preschool is inspired by Reggio Emilia with inviting and stimulating environments. We offer material which challenges the children’s imagination and creativity. There is room for curiosity and exploring as well as seclusion and afterthought. The starting point is the competent child.

Language is an important part of the preschool where the teachers use a rich, describing and enhanced language to challenge the children. We speak both Swedish and English.

We are outdoors every day to cater for the children’s need of physical activity and thereby we increase the child’s well-being.

We follow the national preschool curriculum for Sweden, Lpfö 98, revised 2016.

11 april 2018